Klub Bilardowy Focus

Kielce, ul. Warszawska 151 - tel. 885 265 365

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
 • Serwis nie zbiera w sposb automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (potocznie zwane ?ciasteczkami?) stanowi? dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator strony bilardkielce.pl.
 • Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
 1. dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeglno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Serwisu i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
 3. utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki ktrej U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
 • W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plikw cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?sta?e? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? s? plikami tymczasowymi, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). ?Sta?e? pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plikw cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika
 • W ramach Serwisu mog? by? stosowane nast?puj?ce rodzaje plikw cookies:
 1. ?niezb?dne? pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. ?wydajno?ciowe? pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. ?funkcjonalne? pliki cookies, umo?liwiaj?ce ?zapami?tanie? wybranych przez U?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z ktrego pochodzi U?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;
 • W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plikw cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeglno?ci w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, ?e ograniczenia stosowania plikw cookies mog? wp?yn?? na niektre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? rwnie? przez wsp?pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawcw oraz partnerw.

Wi?cej materia?w na temat plikw cookies oraz ich ustawie? znajdziesz w informacjach dotycz?cych ustawie? Twojej przegl?darki internetowej.

 

Zapraszamy do Klubu Mistrza Polski

Przepisy gry


ZAPRASZAMY

DO

NASZEGO

OGRDKA

PIWNEGO


Linki - polecamy:

Kardiolog Kielce.
Prywatny Gabinet Kardiologiczny w Kielcach. Specjalista kardiologii dr nauk med. Katarzyna Ciuraszkiewicz.
Obr?czki Warszawa.
Z?ote obr?czki ?lubne. Obr?czki g?adkie i wysadzane kamieniami. Salon obr?czek w Warszawie.
Kominki Kielce
Dobre Kominki Kielce. Sprzeda? i monta? kominkw.
Suknie ?lubne Warszawa.
Suknie ?lubne. Salony sukni ?lubnych w Warszawie i Piasecznie.